Ajax loader
Kiew, Nikolaevskaya Strasse / Photochrom
Kiew (Ukraine),
Nikolaevskaya Strasse.

Straßenbild.

Photochrom, 1890/1900.
von 1
Öffne Lightbox