Ajax loader
Yui: The Yui River (Yui, Yuigawa), from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi)," also known as the Tokaido with Poem (Kyoka iri Tokaido)
Utagawa Hiroshige, 1797–1858.

Yui: The Yui River (Yui, Yuigawa), from the series “Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi)," also known as the...
von 1
Öffne Lightbox