Ajax loader
Shikami
Shikami
Shikami
Japan, Edo-Periode, 18. Jahrhundert.

No-Maske eines Dämons (“Shikami”).

Holz, farbig bemalt, 21,3 × 16,2 cm.
Tokio, Nationalmuseum.
von 1
Öffne Lightbox