Ajax loader
Zeremonialkrone mit fünf Tathagatas
Zeremonialkrone mit fünf Tathagatas
Zeremonialkrone mit fünf Tathagatas
Tibetisch,
17. Jahrhundert.

- Zeremonialkrone mit Darstellung der fünf Tathagatas (Fünf Dhyani-Buddhas Vairocana, Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha und Amoghasiddhi...
von 1
Öffne Lightbox